Firma

Historia firmy

Już od początku XIX wieku w Niwnicach rozpoczęto eksploatację gipsu. Początkowo był on wykorzystywany jako nawóz pod rośliny strączkowe i rzepak. Pierwszymi właścicielami kamieniołomów gipsu w Niwnicach były rodziny Nostitz - Rieneck. Oni to, w roku 1860 odsprzedali kamieniołomy niderlandzkim książętom, którzy w 1888 roku pozbyli się ich na rzecz właściciela majątku rycerskiego - Alfreda von Wietersheima. W jego rękach w/w kamieniołomy pozostały do końca II Wojny Światowej. Do tego czasu gips znajdował coraz szersze zastosowanie m.in. w budownictwie, medycynie i ceramice.

W okresie I Wojny Światowej kopalnia wydobywała gips z przeznaczeniem do wyrobu kwasu siarkowego, gipsu chirurgicznego oraz do budowy fortyfikacji. W okresie międzywojennym wydobycie gipsu znacznie wzrastało, osiągając wielkość 10 - 25 tyś. ton rocznie. Podczas II wojny światowej do pracy w kopalni sprowadzono jeńców wojennych, m.in. francuskich(1940r.) oraz radzieckich (latem 1941r.).

Po drugiej wojnie światowej złoże zostało przejęte przez Zjednoczenie Surowców Mineralnych w Jeleniej Górze, które w latach 1945-48 w dalszym ciągu wydobywało gips, przeznaczając go dla budownictwa i przemysłu ceramicznego oraz sztukatorskiego. 

Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą kopalnia Anhydrytu i Gipsu "NOWY LĄD" w Niwnicach, zostało utworzone zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 8-01-1955 r. i wpisane do rejestru z przedmiotem działania-prowadzenia kopalni anhydrytu.

Z chwilą rozpoczęcia budowy fabryki kwasu siarkowego "Wizów" w Bolesławcu, kopalnię, która rozpoczęła również wydobycie anhydrytu, przejął Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nieżelaznych. W tym samym czasie Zjednoczenie Surowców Mineralnych w Jeleniej Górze w dalszym ciągu prowadziło działalność górniczą na złożu gipsu, aby następnie przekazać ją Centralnemu Zarządowi Przemysłu Materiałów Wiążących w Sosnowcu, będącemu w gestii resortu budownictwa.

Ten stan dwóch gospodarzy na jednym złożu anhydrytu i gipsu trwał do 1959 roku, kiedy to obydwie kopalnie przejął resort przemysłu chemicznego i przydzielił w gestię Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych. W dwa lata później Ministerstwo Przemysłu Chemicznego stworzyło obszar górniczy "NOWY LĄD" o powierzchni 1,37 km dla eksploatacji gipsu i anhydrytu.

Wydobywanie anhydrytu systemem odkrywkowym przy zwiększającym się nakładzie i wzroście zawodnienia urobku powodowało wzrost reklamacji odbiorców. Sytuacja ta zmusiła kopalnię do przejścia z eksploatacji odkrywkowej do podziemnej.

Eksploatację podziemną rozpoczęto w I kwartale 1961roku. W grudniu 1975r. decyzją Ministerstwa Przemysłu Chemicznego utworzono nowy obszar górniczy "NOWY LĄD I" o powierzchni 2,8 km., obejmujący tereny już udokumentowane, jak również perspektywiczne (złoże Radłówka).

W roku 1981 decyzją tego samego Ministerstwa, rozszerzono zakres działania kopalni na "wydobywanie oraz przeróbkę anhydrytu i gipsu". Następnie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 12-07-1990 roku do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa wprowadził "działalność handlową i usługową względem nawozów wapniowo-magnezowych (dolomitu) wydobywanego obok gipsu i anhydrytu".

W roku 1992 Minister Przemysłu i Handlu na podstawie uchwały Rady Ministrów przekazał funkcję organu założycielskiego Wojewodzie jeleniogórskiemu.

W grudniu 1993 roku przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie.

W ramach prowadzonej prywatyzacji 26 września 1996 roku Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM "Polska Miedź" S.A, kupiła od Skarbu Państwa 75% udziałów Kopalni Anhydrytu i Gipsu "NOWY LĄD".

Od stycznia 1997 roku włączono do Spółki Oddział- Kopalnię Anhydrytu "Lubichów", zmieniając równocześnie nazwę na: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "NOWY LĄD" Sp. zo.o.

W styczniu 1998 roku Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. odsprzedała 100% posiadanych udziałów "NOWEGO LĄDU" Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS S.C., która w sposób niekwestionowany przyczyniła się do dynamicznego rozwoju spółki.

 

 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla  przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r."