Wezwanie nr 2 z dnia 16 października 2020 roku, do złożenia dokumentów akcji:

Zarząd Spółki pod firmą Nowy Ląd Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji