Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

Oferowany materiał jest szybkowiążącym, lekkim spoiwem mineralnym, poryzującym po zarobieniu wodą. Anhydrytowe spoiwo typu "AG-2" jest hydraulicznym spoiwem wiążącym po wymieszaniu w stosunku w/s 0,3 do 0,4 z wodą zarobową zwykłą lub kopalnianą. Z jednej tony anhydrytowego spoiwa uzyskuje się 2,0 m3 zaprawy.

Zastosowanie


Spoiwo anhydrytowe ze względu na dobre własności izolacyjne przeznaczone jest do wykonania torkretu termoizolacyjnego i osłonowego metodą natryskiwania.


Izolowanie wyrobisk torkretem termoizolacyjnym ma na celu ograniczenie wypływu ciepła i wilgoci z górotworu do prądów świeżego powietrza w wyrobiskach. W szczególności zaleca się stosowanie torkretu termoizolacyjnego na dużych głębokościach. 

Nakładanie warstw osłonowych torkretu można również wykorzystać do zabezpieczenia przed odpadaniem skał z ociosów, wypełniania pustek za obudową, jak również do zmniejszenia oporów aerodynamicznych wyrobisk doprowadzających świeże powietrze co powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na przewietrzanie wyrobisk górniczych. 

W kopalniach węgla spoiwo anhydrytowe może być stosowane także w celu zabezpieczenia wyrobisk przed wypływem gazów kopalnianych z górotworu. 

Spoiwo anhydrytowe nadaje się do wykonywania i doszczelniania tam oraz może służyć jako izolacyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Do wykonywania torkretu ze spoiwa anhydrytowego, poryzowanego, należy stosować urządzenie systemu "POLKO", zgodnie z obowiązującą instrukcją DTR lub inne torkretnice. 

Parametry

Gęstość objętościowa

ok. 1,5 g/cm3

Współczynnik przewodnictwa cieplnego

0,11-0,25 W/mK

Wytrzymałość na ściskanie

1,86 - 3,25 MPa

Wytrzymałość na zginanie

0,7 - 1,26 MPa

Współczynnik wodno - spoinowy

0,3 - 0,4

Nasiąkliwość wagowa

27,3%

Nasiąkliwość objętościowa

31,6%

Współczynnik ekspansji

60% - 80%

Współczynnik rozmiękania

0,27

Czas wiązania

20-30 min

Wzrost objętości

50% - 100%

Dostawa i składowanie


AG-2 dostarczany jest w workach papierowych 25kg.
AG-2 należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na zafoliowanych paletach.
Czas składowania: 6 miesięcy.

Nadzór

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez DKJ Kopalni "Nowy Ląd".

Wskazówki

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy dozowaniu nie jeść i nie pić. Używać środków ochrony osobistej. Ręce myć wodą zaraz po użyciu. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza. Osoby uczulone nie mogą pracować w kontakcie ze spoiwem zgodnie z analiza ryzyka pkt.7.