Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

Oferowany materiał jest szybkowiążącym, lekkim spoiwem mineralnym, poryzującym po zarobieniu wodą. Anhydrytowe spoiwo typu "AG-2" jest hydraulicznym spoiwem wiążącym po wymieszaniu w stosunku w/s 0,3 do 0,4 z wodą zarobową zwykłą lub kopalnianą. Z jednej tony anhydrytowego spoiwa uzyskuje się 2,0 m3 zaprawy.

Zastosowanie


Spoiwo anhydrytowe ze względu na dobre własności izolacyjne przeznaczone jest do wykonania torkretu termoizolacyjnego i osłonowego metodą natryskiwania.


Izolowanie wyrobisk torkretem termoizolacyjnym ma na celu ograniczenie wypływu ciepła i wilgoci z górotworu do prądów świeżego powietrza w wyrobiskach. W szczególności zaleca się stosowanie torkretu termoizolacyjnego na dużych głębokościach. 

Nakładanie warstw osłonowych torkretu można również wykorzystać do zabezpieczenia przed odpadaniem skał z ociosów, wypełniania pustek za obudową, jak również do zmniejszenia oporów aerodynamicznych wyrobisk doprowadzających świeże powietrze co powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na przewietrzanie wyrobisk górniczych. 

W kopalniach węgla spoiwo anhydrytowe może być stosowane także w celu zabezpieczenia wyrobisk przed wypływem gazów kopalnianych z górotworu. 

Spoiwo anhydrytowe nadaje się do wykonywania i doszczelniania tam oraz może służyć jako izolacyjne zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Do wykonywania torkretu ze spoiwa anhydrytowego, poryzowanego, należy stosować urządzenie systemu "POLKO", zgodnie z obowiązującą instrukcją DTR lub inne torkretnice. 

Parametry

Gęstość objętościowa

1,52-1,68 g/cm3

Współczynnik przewodnictwa cieplnego

0,11-0,25 W/mK

Wytrzymałość na ściskanie

Ok. 2,4 MPa

Wytrzymałość na zginanie

Ok. 0,97 MPa

Współczynnik wodno - spoinowy

0,3 - 0,4

Nasiąkliwość wagowa

27,3%

Nasiąkliwość objętościowa

31,6%

Współczynnik ekspansji

60% - 80%

Współczynnik rozmiękania

0,46

Czas wiązania

20-30 min

Informacje dodatkowe


Dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych. 

Wszystkie składniki spoiwa są ekologicznie czyste i uzyskały dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do stosowania (Atest Higieniczny HK/B/0219/01/2005 z dnia 13.04.2005r.) Spoiwo anhydrytowe AG-2 nie wymaga dopuszczenia przez WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych pismo WUG L.dz.GG-021/0002/01582/05/AS. Posiada Certyfikat nr B/1612/2006 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.